Línia pedagògica de l’escola


Línia pedagògica de l’escola

L’equip de la llar d’infants Blancaneus treballem per ajudar als infants a desenvolupar totes les capacitats les seves capacitats, tenint en compte el ritme personal de cadascú.

Creiem que els nens i nenes aprenen a través de l’observació i l’experimentació, així descobreixen i coneixen tot allò que els envolta i creen relacions entre els aprenentatges previs i els nous.

Les educadores escoltanten, raonanen, donen confiança, organitzen els espais, detecten necesitats, faciliten materials que responguin a les necessitats dels infants en cada moment, … juntament amb una relació afectiva que els aporti seguretat, possibilitarà el creixement harmònic dels nens i nenes.

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) inclou els valors i les actituds que fonamenten aquesta educació i que es transmeten als infants: estimació, afecte, respecte a la persona i solidaritat.

Les línies generals del PEC de l’escola són les que segueixen:


1-Donar resposta a l’actitud curiosa de l’infant

Donar resposta a l’actitud curiosa de l’infant, sobretot donant molta importància a l’estona del joc d’experimentació i manipulació, esdevingui la base de la formació i de l’adquisició dels aprenentatges.


2-Fomentem l’autonomia de l’infant

La competència motriu de l’infant és possible quan canvia la
mirada del adult que l’acompanya.Emmi Pikler

El nostre objectiu és afavorir l’autonomia dels infants en tots els aspectes i a la vegada atendre les seves necessitats bàsiques d’alimentació, higiene, descans, relació i moviment, dins d’un ambient càlid, acollidor i segur en què els infants se sentin estimats i confiats per poder afrontar els reptes que se’ls planteja, sempre sota una mirada de confiança de les educadores que tenen un concepte d’infant capaç.


3-Una escola vinculada a Torelló

La llar d’infants és un centre educatiu amb clara voluntat d’estar oberta al medi que l’envolta, tant el més proper, el barri, com potenciant la seva participació en la comunitat.

Aquesta voluntat es fa realitat tant a través de la relació i col·laboració amb tot tipus d’entitats, establiments i per descomptat escoles del poble, potenciant la participació de les famílies en la vida escolar i del centre.


4-Una escola integradora

La integració dels infants amb necessitats educatives especials (NEE) és un principi educatiu i un dret indiscutible: el dret de qualsevol infant a dur una vida digne en el seu propi entorn sense veure-se’n desvinculat per una o altra raó.


5-Atenem la diversitat

A l’escola es respecten les diferències que aporta cadascun dels infants així com l’acceptació de la seva identitat personal.


6-Escola inclusiva

L’acció pedagògica de la nostra escola es basa en el treball individual de cada infant, tenint en compte les seves característiques socials, culturals, psíquiques, físiques i sensorials. D’aquesta manera, el que pretenem és adaptar-nos a l’alumne/a, i a partir de l’ individualitat fer el treball amb tot el grup.


7-Vetllem per la seguretat dels infants

La mirada de les mestres i educadores està sempre pendent de que el mobiliari, les joguines, els espais, les activitats i els materials que oferim siguin segurs pels infants. Vetllem per què sigui un espai on nens i nenes, en un clima de seguretat i confiançatinguin la possibilitat de desenvolupar les seves capacitats cognitives, la seva personalitat de fer un bon aprenentatge dels hàbits d’autonomia personal i de relació social que els permetran viure i contactar amb el seu entorn i créixer com a persones, perquè partim de la idea que totes les experiències que els infants viuen, eduquem i propiciem algun tipus d’aprenentatge.


8-Potenciem el desenvolupament integral de l’infant

Pensem que educar els infants vol dir potenciar-ne el desenvolupament des dels primers moments de vida i en tots els àmbits de la persona: físic, emocional, cognitiu, relacional i comunicatiu. Cadascú està inter-relacionat amb els altres, i l’evolució de cadascú condiciona l’evolució dels altres i al mateix temps n’és també el resultat.


9-Promovem l’esperit de recerca

Promovem l’esperit de recerca i la revisió constant de programes i actuacions, a través de la formació i l’assessorament que a la vegada ens dona impuls a continuar treballant com a equip. També visitem periòdicament altres llars d’infants per conèixer altres formes de treballar així com altres metodologies.